Deze site is eigendom van McCORMICK & Company, Incorporated. De productie manager is McCormick France SAS, een dochteronderneming van McCormick met hoofdzetel :

Site Agroparc
315 Rue Marcel Demonque
84917 AVIGNON CEDEX 9
Tél. 04 32 73 65 65
Fax 04 32 73 65 00


Auteursrechten / Copyright

U erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van McCORMICK France SAS.
De teksten, afbeeldingen en andere items op de website worden door het auteursrecht beschermd.

Wilt u ze reproduceren of mededelen aan het publiek, dan moet u hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van McCORMICK France SAS verkrijgen, tenzij dat volgens de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten niet nodig is.

U hebt bijvoorbeeld het recht om informatie van deze website te downloaden en te reproduceren voor privé-gebruik, alsook het recht om ze gratis te verspreiden en mede te delen in familiekring.

Sommige namen, tekens of logo's op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. Die mag u niet gebruiken.

Als McCORMICK France SAS u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de website te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de website. In elk geval vrijwaart u McCORMICK France SAS tegen aanspraken van derden.


Aansprakelijkheid

De informatie op de Vahiné-website is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. McCORMICK France SAS streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Zou de informatie op de websites toch onvolledig zijn of vergissingen bevatten, dan kan McCORMICK France SAS hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten geven u in geen enkel geval recht op enige financiële compensatie.

Discussiegroepen zijn plaatsen op het internet waar u een bericht of vraag naartoe stuurt en waar iedereen met dezelfde interesse het bericht of de vraag kan lezen en beantwoorden.
Bij chat-groepen of babbelkanalen kunt u inloggen op een server en on line discussiëren met andere gebruikers.

U mag alleen geoorloofde, persoonlijke en niet-commerciële berichten en informatie versturen en ontvangen. In discussiegroepen moet de informatie ook relevant zijn voor de betrokken discussiegroep.
Onrechtmatige uitlatingen zijn niet toegestaan: uitlatingen die in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden, uitlatingen die discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn of op een andere manier inbreuk plegen op de rechten van anderen,...

U mag geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd worden, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie ervan op de website. In elk geval vrijwaart u McCORMICK France SAS tegen alle aanspraken van derden.

De bestanden die u verstuurt mogen geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen en de werking van computers, servers en dergelijke niet schaden.

McCORMICK France SAS kan zonder kennisgeving berichten of vragen voor een discussiegroep van zijn websites weren, als ze niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden. McCORMICK France SAS kan u ook zonder kennisgeving de toegang tot een chat-groep ontzeggen als u zich niet aan deze voorwaarden houdt. Hij hoeft zijn weigering niet te motiveren.

McCORMICK France SAS kan u vragen uw naam en e-mailadres op te geven. Deze gegevens kunnen aan de politiediensten en gerechtelijke autoriteiten doorgegeven worden als ze onderzoek doen naar ongeoorloofd gedrag in het kader van de discussie- of chatgroep.

Als deelnemer aan een discussiegroep accepteert u dat McCORMICK France SAS uw naam en e-mailadres vermeldt op de webpagina van de discussiegroep. U mag de vermelde e-mailadressen niet verzamelen en gebruiken voor commerciële of andere wettelijk niet geoorloofde doeleinden (zoals spamming, laster en stalking).

McCORMICK France SAS is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de activiteiten in de discussie- of chatgroepen, noch voor het gebruik dat derden van de op de discussiegroepen vermelde e-mailadressen zouden maken.

Problemen kunt u steeds melden aan de webmaster van de betrokken Vahiné-website.


Beleid inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer

U kunt de Vahiné website vrij bezoeken en daarbij informatie raadplegen over onze producten... zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Alleen als u wilt deelnemen aan bepaalde diensten op onze website (zoals deelname aan discussie- en chatgroepen), moet u uw persoonsgegevens meedelen. Telkens als u persoonlijke informatie verstrekt, zal McCORMICK France SAS ze behandelen in overeenstemming met het hier beschreven beleid en de wettelijke verplichtingen inzake de verwerking van persoonsgegevens.

De persoonlijke gegevens die McCORMICK France SAS verzamelt, worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. Het bestand kan alleen maar geraadpleegd worden door een beperkt aantal personen in dienst van McCORMICK France SAS, die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden.

McCORMICK France SAS geeft in de regel geen persoonlijke gegevens door aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten. In het uitzonderlijke geval dat McCORMICK France SAS persoonsgegevens doorgeeft aan organisaties of bedrijven waar hij mee samenwerkt, wordt dat uitdrukkelijk vermeld of wordt u uitdrukkelijk om uw toestemming gevraagd.

Bij wedstrijden, prijsvragen, spelletjes, stemmingen, acties: McCORMICK France SAS verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden. De gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Bij registratie om diensten te ontvangen (zoals toegang en deelname aan nieuwsbrieven, specifieke informatie...)
McCORMICK France SAS verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om met u in contact te kunnen treden en u een optimale dienstverlening te kunnen aanbieden. De gegevens kunnen ook gebruikt worden om u te informeren over nieuwsfeiten, nieuwe diensten en evenementen van McCORMICK France SAS. Als u zulke informatie niet wilt ontvangen, kunt u dat per e-mail of per brief melden aan de webmaster van de betrokken website (zie onderaan deze tekst). In de informatiemails die McCORMICK France SAS u toestuurt, zal telkens een rubriek of een link opgenomen worden via welke u uw inschrijving kunt annuleren.

Bij registratie om bepaalde diensten te kunnen gebruiken op de website (zoals chat- en discussiegroepen, zoekertjes...). McCORMICK France SAS verwerkt de verzamelde persoonsgegevens om u te identificeren en eventueel met u in contact te kunnen treden. In alle gevallen kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruikt worden om u te informeren over nieuwsfeiten, nieuwe diensten en evenementen van McCORMICK France SAS. melden. In de informatiemails die McCORMICK France SAS u toestuurt, zal telkens een rubriek of een link opgenomen worden via welke u uw inschrijving kunt annuleren.
McCORMICK France SAS kan ook uw persoonlijke gegevens door om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.

Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u McCORMICK France SAS uitdrukkelijk de toestemming om ze te verwerken voor de hierboven vermelde doeleinden. Als McCORMICK France SAS uw persoonsgegevens voor andere doeleinden wenst te verwerken of ze wil doorgeven aan organisaties of bedrijven waar hij mee samenwerkt, dan zal hij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming vragen en kunt u zich ertegen verzetten.

U kan uw gegevens opgenomen in het bestand van McCORMICK France SAS, steeds raadplegen, verbeteren of laten schrappen door uw verzoek naar keuze, aan McCORMICK France SAS (adres : zie verder ).


Cookies

Soms zal McCORMICK France SAS -website gebruik maken van zogenaamde 'cookies', dit zijn kleine stukjes informatie die wij doorsturen en bewaren op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Deze informatie wordt alleen maar gebruikt om uw identiteit te verifiëren zodat u niet bij elk bezoek aan de website uw gebruikersnaam en paswoord dient in te geven. U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u waarschuwt telkens als cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Tips & Trucs

Kleine toevoeging aan recepten... nog creatiever, ontdek onze tips en trucs!

Meer informatie

» KLANTEN-
    SERVICE

 Formulier

» RECEPTEN
    HOEKJE

Ik wil snel een idee

» REGENBOOG
-HAGELSLAG

Zie product